Onkologie a radioterapie

Moderní onkologie spočívá ve spolupráci specializovaných lékařů - klinického onkologa, onkologického chirurga a radioterapeuta.
Mezioborová spolupráce přináší správnou diagnózu, bezpečnou léčbu a očekávatelné výsledky.
Pohoda a kvalita života pacienta je pro nás nejvyšší hodnotou při volbě terapie.

MVDr. Renata Kratochvílová - klinická onkologie
MVDr. Tereza Schiffnederová - klinická onkologie

MVDr. Lenka Krásná - klinická onkologie

MVDr. Ondřej Škor, Dipl.ECVIM-CA - specialista klinický onkolog

MVDr. Ludmila Bicanová, Dipl.ECVIM-CA - specialista klinický onkolog

MVDr. Vladimíra Teplá, MRCVS - medicínský onkolog

MVDr. Dušan Král - onko-chirurgie

Radioterapie

Co je radioterapie (RT) a kdy je využívána?

 • Radioterapie (ozařování) se využívá především k léčbě zhoubných nádorů citlivých na záření. Cílem je zničení nádoru s co nejmenším zasažením okolní zdravé tkáně.
 • Radiační terapie – radioterapie je v lidské i veterinární medicíně využívána již několik desetiletí a její význam i technická propracovanost stále roste.
 • Účinné ionizující záření má schopnost pronikat hmotou a přednostně ničit rychle se dělící nádorové buňky.
 • Radioterapie je cílenou lokální léčbou, proto nezatěžuje celkově organismus. V tom spočívá i její hlavní výhoda - je schopna likvidovat nádorové ložisko bez zátěže celého organismu. Na rozdíl od chemoterapie, která je léčbou systémovou a zatěžuje vždy více či méně celý organismus.
 • Ozařování se provádí před operací nebo po ní. Může být i samostatným léčebným postupem u pokročilých a neoperovatelných nádorů. Často se také uplatňuje v kombinaci s chemoterapií.
 • Radioterapie se nejčastěji se využívá po chirurgickém zákroku, pro ozáření okolí nádorového ložiska, jako prevence návratu nádorového bujení, zvláště pokud nebylo možné chirurgicky nádor odstranit bezezbytku.
 • Ozáření nádoru před operací indikujeme s cílem zmenšit velikost ložiska a umožnit operaci nebo učinit operační výkon pro pacienta méně rozsáhlý a zátěžový.
 • U chemoterapií neléčitelných a chirurgicky nevyřešitelných nádorů, pro jejich dlouhodobou kontrolu a zkvalitnění a prodloužení života.
 • Většina onkologických pacientů musí být léčena s použitím chirurgie, chemoterapie i radioterapie, aby bylo dosaženo optimálního výsledku.

Proč je radioterapie účinná právě při eliminaci zhoubných nádorů a jak vlastně léčba funguje?

 • Radioterapie využívá přesně zacíleného, hmotou pronikajícího, radioaktivního - ionizujícího záření, ke kterému jsou výrazně citlivější rychle se dělící nádorové buňky, než buňky okolních zdravých tkání. Ionizující záření narušuje strukturu DNA (deoxyribonukleová kyselina), která je jakýmsi řídícím centrem každé buňky a nositelkou genetické informace. Každá buňka nezbytně potřebuje DNA informaci pro své další dělení a obnovu. Pokud je DNA poškozena, buňka rychle stárne, neobnovuje se a umírá.
 • Rychle se dělící nádorové buňky nejsou schopny tato strukturální poškození v plné míře opravovat, přestávají se dělit a umírají. Nádorové buňky nereagují na záření bezprostředně, ale umírají v horizontu několika týdnů až měsíců.
 • Celkové množství záření nutné k likvidaci nádorových buněk se pacientovi podává po jednotlivých dávkách, tzv. frakcích. Rozdělené podání umožní okolním zdravým tkáním regenerovat, zatímco nádorové buňky tyto schopnosti nemají a záření postupně podlehnou.

U kterých nádorových onemocnění je RT využívána?

 • Klasické je dnes využití radioterapie u psů a koček pro kontrolu nádorů v dutině ústní, nádorů v dutině nosní, u tzv. sarkomů měkkých tkání, single site lymfomů, tumorů kůže jako je např. mastocytom, tumorů mozku a štítné žlázy.
 • Radioterapie je doplňkovou léčbou i pro nádory kostí.

Jak probíhá radiační léčba?

 • Před započetím léčby musí být pacient komplexně vyšetřen a léčebný postup prokonzultován s majitelem. Rozsah vyšetření doporučí ošetřující lékař. Obvykle se jedná o rozšířené vyšetření krve, RTG, EKG, sonografické vyšetření, popř. MRI, CT nebo scintigrafii.
 • Pro optimální výsledek léčby jsou vždy zváženy i možnosti chirurgie a chemoterapie.
 • Většina pacientů absolvuje definitivní léčebný program, umožňující dosahovat nejlepší možnou kontrolu nádoru. Léčebný cyklus pak trvá obvykle 4-6 týdnů. Ozáření samotné probíhá vždy jen 5-10 minut, po které je pacient zklidněn sedativy tak, aby se během ozařování nehýbal a bylo možno přesně zacílit paprsek záření pouze na nádorové ložisko.
 • Ozařování probíhá 3krát týdně. Pacienti absolvují obvykle 12 – 18 sezení během čtyř až šesti týdnů,
 • Menší část pacientů podstupuje paliativní léčebný program, kdy není možné dosáhnout trvalého vyléčení, ale léčba pacientovi snižuje omezení nebo bolest způsobenou nádorovým onemocněním a mnohdy i prodlužuje délku aktivního života. Tito pacienti absolvují obvykle tři sezení během tří týdnů.

U obou skupin pacientů, vzhledem k nutnosti krátkodobé lehké anestezie, je důležité zajistit vylačnění 8-12 hodin před plánovanou procedurou a dvě hodiny před příjezdem na kliniku odebrat zvířeti pití.

Pacient je propouštěn zpět domů vždy až po plném probuzení, nabytí vědomí a schopnosti chůze, což je obvykle 30 minut po ozáření.

 

Anketa

Uvítáte na recepci při čekání na ošetření:

(75 %)
 
(25 %)
 

Celkový počet hlasů: 822

Máte uzavřenou pojistku veterinární péče pro svého čtyřnohého přítele?

(25 %)
 
(75 %)
 

Celkový počet hlasů: 694